Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Danielson s.r.o. platné ze dne 20. 10. 2023

1.  Předmět a působnost obchodních podmínek

1.1  Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky") upravují práva a povinnosti společnosti Danielson s.r.o., IČ 27430529, se sídlem Bucharova 2657/12, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112300 (dále jen „společnost Danielson") a jejích zákazníků a dále postup uzavírání smlouvy se zákazníkem.

1.2 Podmínky jsou ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") součástí obsahu smluv uzavíraných společností Danielson se zákazníkem a zákazník měl možnost se před uzavřením smlouvy seznámit s těmito Podmínkami, a to buď na webových stránkách společnosti Danielson umístěných na internetové adrese http://www.danielson.cz (dále též jen jako „internetový obchod" či „webové stránky“), nebo jejich zasláním společností Danielson spolu s nabídkou (nabídkovým listem). Obsah smlouvy tvoří zákazníkem akceptovaná nabídka společnosti Danielson (nebo objednávka zákazníka učiněná prostřednictvím internetového obchodu a akceptovaná společností Danielson) a tyto Podmínky. Jestliže společnost Danielson uzavřela se zákazníkem rámcovou smlouvu, tvoří obsah konkrétní kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo také ujednání rámcové smlouvy.

1.3 V případě rozporu ustanovení těchto Podmínek a ustanovení kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo má přednost ustanovení kupní smlouvy, příp. smlouvy o dílo. V případě rozporu ustanovení těchto Podmínek a ustanovení rámcové smlouvy, má přednost ustanovení rámcové smlouvy. V případě rozporu ustanovení rámcové smlouvy a ustanovení konkrétní kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, má přednost ustanovení konkrétní kupní smlouvy, příp. smlouvy o dílo.

1.4 Zákazníkem může být právnická osoba či fyzická osoba, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, a se kterou společnost Danielson uzavírá smlouvu, jejímž předmětem je dodání zakázkového textilu (kupní smlouva; zákazník je kupujícím) nebo provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka (smlouva o dílo; zákazník je objednatelem). Pro odstranění pochybností je za zákazníka považována pouze taková osoba, která se vůči společnosti Danielson identifikuje svým IČ.

2. Uzavření smlouvy

2.1 Smlouva mezi společností Danielson a zákazníkem je uzavřena okamžikem doručení akceptace zákazníka společnosti Danielson, kterou zákazník přijímá nabídku (nabídkový list) společnosti Danielson. Podá-li zákazník objednávku prostřednictvím internetového obchodu společnosti Danielson, je smlouva uzavřena okamžikem doručení akceptace této objednávky společnosti Danielson (e-mailem) zákazníkovi, přičemž akceptací objednávky se nerozumí automaticky generované potvrzení internetového obchodu o tom, že objednávka byla zákazníkem učiněna, jež může být doplněno o cenovou kalkulaci připravenou společností Danielson.

2.2 Zákazník se může obrátit na společnost Danielson osobně, e-mailem nebo poštou se svou poptávkou na předložení nabídky (nabídkového listu). Poptávka by měla obsahovat zejména:

a) kontaktní údaje zákazníka (jméno a příjmení nebo název společnosti, IČO, DIČ, sídlo, telefonní kontakt, e-mail a informace, jestli je subjekt plátcem DPH);

b) grafické podklady;

c) požadovaný termín zhotovení;

d) způsob balení;

e) objem zakázky;

f) u objednání zboží: velikost, počty, barevnost;

g) způsob dopravy zboží;

h) upřednostněný způsob zaslání nabídky a způsob, jakým zákazník potvrdí akceptaci nabídky (e-mailem nebo poštou).

 2.3 Grafické podklady mohou být dodány

a) v elektronické podobě určené pro počítačové programy Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw 12 nebo v jiné podobě odsouhlasené společností Danielson;

b) jako vzorek trička;

c) vytištěné na papíře.

2.4 V případě, že v souvislosti se smlouvou budou společnosti Danielson zákazníkem předány jakékoliv podklady (dále jen „podklady“), smluvily smluvní strany následující. V případě, že v souvislosti s podklady bude kdykoliv vůči společnosti Danielson uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se zákazník předat společnosti Danielson bezodkladně veškeré dokumenty a informace nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že užitím podkladů byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní či známkoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se zákazník hradit společnosti Danielson neprodleně veškeré účelně vynaložené náklady, které společnosti Danielson v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou. V případě, že společnosti Danielson vznikne v souvislosti s podklady újma (včetně veřejnoprávních sankcí a výloh a nákladů společnosti Danielson souvisejících s tímto protiprávním jednáním), je zákazník povinen tuto škodu nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího vzniku společnosti Danielson nahradit.

2.5 Poskytují-li údaje obsažené v poptávce zákazníka dostatek informací pro zpracování nabídky, zašle společnost Danielson zákazníkovi nabídku e-mailem nebo poštou, a to dle upřednostněného způsobu zaslání nabídky. Součástí nabídky bude upozornění, že se smlouva řídí těmito Podmínkami. Společnost Danielson je nabídkou vázána po dobu čtrnácti dnů ode dne jejího odeslání zákazníkovi, není-li v nabídce stanoveno jinak.

2.6 Souhlasí-li zákazník s nabídkou, zašle její akceptaci společnosti Danielson e-mailem nebo poštou. Doručením akceptace společnosti Danielson je uzavřena smlouva dle čl. 2.1 těchto Podmínek.

2.7Je-li akceptace nabídky doručena společnosti Danielson do 11:00 hod. pracovního dne, je stejný den zakázka zaevidována do informačního systému společnosti Danielson (dále jen „informační systém"). Je-li akceptace nabídky doručena společnosti Danielson po 11:00 hod. pracovního dne nebo v jiný než pracovní den, je zakázka zaevidována do informačního systému nejpozději následující pracovní den. O zaevidování zakázky do informačního systému je zákazník vyrozuměn automaticky generovaným e-mailem.

2.8 Společnost Danielson provozuje internetový obchod. Zákazník, kterému společnost Danielson zřídila uživatelský účet, může objednat zboží prostřednictvím internetového obchodu. V případě učinění objednávky prostřednictvím internetového obchodu dochází k uzavření smlouvy k uzavření smlouvy v souladu s čl. 2. 1 těchto Podmínek.

3. Dodací lhůta

3.1 Lhůta pro dodání zakázkového textilu nebo provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka (dále jen „dodací lhůta") je obsažena v nabídce společnosti Danielson, tedy dohodnuta ve smlouvě.

3.2 Dodací lhůta se považuje za dodrženou, pokud v této lhůtě

a) je zboží připraveno pro převzetí zákazníkem v provozovně společnosti Danielson na adrese Plzeňská 2155, Žatec 438 01 nebo na adrese Nad Porubkou 2343, 708 00 Ostrava-Poruba, a to po dohodě se zákazníkem;

b) je zboží předáno zákazníkovi na místě určeném zákazníkem nebo pokud zboží nemůže být zákazníkovi na takovém místě předáno pro nedostatek součinnosti zákazníka, je-li doprava zboží prováděna společností Danielson;

c) je zboží předáno k přepravě, je-li doprava zajišťována externí přepravní službou.

3.3 Společnost Danielson přestává být vázána povinností dodržet dodací lhůtu (splnit zakázku v dodací lhůtě) v těchto případech:

a) zákazník neuhradí ve stanovené lhůtě zálohu;

b) zákazník se nevyjádří ke korektuře ve lhůtě podle odst. 6.3 těchto Podmínek;

c) zákazník se nevyjádří k vyvzorovanému výrobku ve lhůtě podle odst. 6.8 těchto Podmínek;

d) zákazník nedodal zboží ke zhotovení díla ve stanovené lhůtě (např. nedodal zboží k dekoraci);

e) zákazník nedodal podklady potřebné pro realizaci zakázky ve stanovené lhůtě;

f) zákazník neposkytl společnosti Danielson jinou součinnost nezbytnou ke splnění její povinnosti podle smlouvy;

g) zákazník je v prodlení se zaplacením jakéhokoli peněžitého závazku vůči společnosti Danielson;

h) nastane okolnost vylučující odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku;

i) na trhu není dostupné zboží nezbytné ke splnění zakázky;

j) v jiných případech stanovených těmito Podmínkami; přičemž nová dodací lhůta, jejíž délka bude společností Danielson oznámena zákazníkovi, začne běžet po odpadnutí příslušné překážky.

3.4 Společnost Danielson je povinna bez zbytečného odkladu informovat zákazníka o tom, že nastala okolnost vylučující odpovědnost dle odst. 3.3 písm. h) těchto Podmínek nebo že na trhu není dostupné zboží nezbytné ke splnění zakázky dle odst. 3.3 písm. i) těchto Podmínek.

3.5 Společnost Danielson je vždy oprávněna i k částečnému plnění smlouvy.

4. Cena

4.1 Cena za dodání zakázkového textilu nebo provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka (dále jen „kupní cena") může být určena

a) na základě platného ceníku společnosti Danielson;

b) na základě obsahu rámcové smlouvy;

c) zvláštní dohodou společnosti Danielson a zákazníka.

4.2 Kupní cena bude uvedena v nabídce společnosti Danielson adresované zákazníkovi, tedy dohodnuta ve smlouvě, a nezahrnuje následující náklady

a) náklady na balení zboží; náklady na balení zboží se určí podle konkrétních požadavků zákazníka na balení zboží a jejich výše bude se zákazníkem dohodnuta společně s dohodou o způsobu balení zboží;

b) náklady na provedení korektury dodaných grafických vzorů a úpravu grafických podkladů dodaných zákazníkem;

c) náklady na přepravu zboží k zákazníkovi, není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak.

4.3 Ke kupní ceně se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, není-li smluveno jinak.

5. Splatnost

5.1 Splatnost daňových dokladů vystavených společností Danielson je čtrnáct (14) dní ode dne vystavení. Splatnost zálohových faktur vystavených společností Danielson je tři (3) dny ode dne vystavení. O změnu splatnosti může zákazník požádat zasláním e-mailu na adresu: „info@danielson.cz". Společnost Danielson není povinna žádosti vyhovět.

5.2 Kupní cenu a související náklady je možné zaplatit

a) v hotovosti;

b) bankovním převodem;

5.3 U nových zákazníků společnost Danielson vyžaduje zaplacení zálohy před zahájením provádění potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků. Výše zálohy je uvedena ve smlouvě.

5.4 Po řádném zaplacení kupní ceny a příp. souvisejících nákladů u tří zakázek, může společnost Danielson u dalších zakázek sjednat se zákazníkem zaplacení ceny a nákladů po převzetí zboží. Zákazník musí o tuto možnost zažádat e-mailem na info@danielson.cz, společnost Danielson ho dále nemusí na tuto možnost upozorňovat. Zákazníkovi na výše uvedené nevzniká nárok automaticky, přičemž společnost Danielson může jeho žádost zamítnout, a to bez uvedení důvodu zamítnutí.

5.5 Je-li zákazník v prodlení se zaplacením ceny nebo souvisejících nákladů je zákazník povinen zaplatit společnosti Danielson smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody a úrok z prodlení. Splatnost smluvní pokuty nastává vždy posledním dnem příslušného kalendářního týdne, ve kterém byť jen částečně trvalo prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny.

5.6 Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka teprve zaplacením celé kupní ceny a příp. souvisejících nákladů.

5.7 Zákazník není oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku proti pohledávce společnosti Danielson nebo postoupit svou pohledávku za společností Danielson na třetí osobu.

5.8 V případě prodlení zákazníka se zaplacením kupní ceny nebo souvisejících nákladů delším než deset dní ode dne splatnosti daňového dokladu nebo zálohové faktury, je společnost Danielson oprávněna od smlouvy odstoupit.

5.9 V případě prodlení zákazníka se zaplacením jakéhokoli peněžitého závazku vůči společnosti Danielson je společnost Danielson oprávněna pozastavit jakékoliv plnění vůči zákazníkovi, a to až do vyrovnání všech závazků zákazníka vůči společnosti Danielson. Takové pozastavení plnění se nepovažuje za porušení smlouvy ze strany společnosti Danielson.

6. Korektura a vyvzorovaný výrobek

6.1 Korekturou se rozumí grafický návrh provedení potisku, výšivky, sublimace nebo podoby zakázkových šicích prací, který zahrnuje velikost, barevnost a způsob technologie (potisk, výšivka nebo sublimace). Korekturu může dodat společnosti Danielson zákazník nebo může být korektura vypracována společností Danielson. Neuvede-li zákazník nejpozději při akceptaci nabídky, že dodá korekturu on, připraví korekturu společnost Danielson; to neplatí, dohodnou-li se společnost Danielson a zákazník jinak. Za přípravu korektury náleží společností Danielson odměna, na jejíž výši se společnost Danielson a zákazník dohodnou.

6.2 Připravuje-li korekturu společnost Danielson, je zaslána klientovi e-mailem do 24 hodin po zaevidování zakázky do informačního systému společnosti Danielson a poskytnutí všech údajů pro přípravu korektury zákazníkem, vč. případných fyzických vzorků, jsou-li pro přípravu korektury potřeba.

6.3 Zákazník je povinen se ke korektuře vyjádřit do 24 hodin od jejího doručení. Bez odsouhlasení korektury zákazníkem není možné přistoupit k plnění zakázky zákazníkem (zejména k provádění potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil). Nevyjádří-li se zákazník ke korektuře ve lhůtě podle věty první, zaniká jeho právo, aby zakázka byla provedena ve stanovené dodací lhůtě.

6.4 Má-li zákazník k první korektuře výhrady a následující (druhá) korektura zaslaná společností Danielson zákazníkovi je již zákazníkem odsouhlasena, prodlužuje se dodací lhůta o dobu od uplynutí lhůty k vyjádření k první korektuře do odsouhlasení korektury zákazníkem. Má-li zákazník výhrady k první korektuře a ke druhé korektuře, zaniká právo zákazníka, aby zakázka byla provedena v dodací lhůtě. V závislosti na okamžiku odsouhlasení korektury zákazníkem dohodne společnost Danielson se zákazníkem novou dodací lhůtu.

6.5 Po přípravě korektury může být připraven vyvzorovaný výrobek. Vyvzorovaný výrobek se připravuje tehdy, dohodnou-li se na tom společnost Danielson a zákazník. Přípravou vyvzorovaného výrobku se rozumí provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na minimálně tři kusy textilu.

6.6 V případě zaslání vyvzorovaného jednoho kusu výrobku zásilkovou službou bude zákazník e-mailem vyrozuměn o předání vyvzorovaného výrobku přepravní službě.

7. Místo dodání zboží

7.1 Zákazník je povinen převzít zboží (zakázkový textil nebo provedené dílo) v provozovně společnosti Danielson na adrese Plzeňská 2155, 438 01 Žatec nebo Nad Porubkou 2343, 708 00 Ostrava-Poruba, není-li dohodnuto jinak. Zákazník je povinen potvrdit převzetí zboží písemně, a to zpravidla podpisem a otiskem razítka, je-li zákazníkem používáno, na dodacím listu.

7.2 Po dohodě se zákazníkem může být zboží zasláno zákazníkovi přepravní službou (Doprava Danielson, DPD, GLS, UPS, PPL, Česká pošta), kterou hradí zákazník podle platného ceníku přepravní společnosti. Každý karton se zbožím je označen identifikačním štítkem, podle kterého je možné zkontrolovat obsah zásilky. Podrobné údaje o zásilce jsou uvedeny v dodacím listu.

7.3 Nestanoví-li zákon jinak, je zákazník povinen převzít zboží. Převzetí zboží je zákazník povinen potvrdit.

7.4 Zákazník je při převzetí zboží povinen si zkontrolovat při převzetí kompletnost a neporušenost zásilky. V případě zjištění jakékoliv nesrovnalostí je povinen zákazník sepsat s řidičem dopravce tzv. zápis o škodě a nejpozději druhý den zaslat oskenovaný zápis na příslušeného manažera zakázek zastupujícího společnosti Danielson s.r.o. V případě, že řidič odjel bez řádného předání zakázky, musí zákazník ihned kontaktovat přepravní službu a vyřešit případné nedostatky.

8. Nebezpečí škody na věci

8.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka

a) převzetím zboží zákazníkem v provozovně společnosti Danielson na adrese Plzeňská 2155, 438 01 Žatec nebo Nad Porubkou 2343, 708 00 Ostrava-Poruba;

b) převzetím zboží zákazníkem na místě určeném zákazníkem, je-li doprava zboží prováděna společností Danielson;

c) předáním zboží k přepravě, je-li přeprava zajišťována externí přepravní službou.

8.2 Je-li zákazník v prodlení s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na věci na zákazníka okamžikem vzniku jeho prodlení s převzetím zboží.

8.3 V případě smlouvy o dílo zákazník podle § 2598 odst. 1 občanského zákoníku nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení díla, a zůstává jejich vlastníkem až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí předmětu díla. Textil předaný zákazníkem k provedení díla zůstává po celou dobu ve vlastnictví zákazníka a zákazník nese po celou dobu nebezpečí škody na něm. Závazek společnosti Danielson provést dílo je splněný:

a) převzetím zboží zákazníkem v provozovně společnosti Danielson na adrese Plzeňská 2155, 438 01 Žatec nebo Nad Porubkou 2343, 708 00 Ostrava-Poruba;

b) převzetím zboží zákazníkem na místě určeném zákazníkem, je-li doprava zboží prováděna společností Danielson;

c) předáním zboží k přepravě, je-li zajišťována přepravní službou;

d) okamžikem, kdy se zákazník dostane do prodlení s převzetím zboží.

8.4 Po převzetí zboží je zákazník povinen dodržovat pokyny výrobce pro nakládání s textilem (praní, žehlení apod.). O povinnosti dodržovat pokyny výrobce pro nakládání s textilem je zákazník povinen poučit osoby, kterým zboží dále předává.

9. Rozměrová tolerance, množstevní rozdíly a barevné odchylky

9.1 Při dodání zakázkového textilu (kupní smlouva) nebo provedení potisku nebo aplikace potisků na textil zákazníka (smlouva o dílo) je třeba počítat se srážlivostí a deformací u užitého textilního materiálu a používané technologie tisku v rozmezí +/- 5 % v osách X a Y. Případné odchylky v rozmezí podle věty první nepředstavují porušení povinnosti společnosti Danielson.

9.2 Z technologických důvodů se v případě smlouvy o dílo (provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka) připouští, aby u části textilu předaného zákazníkem k provedení díla došlo ke znehodnocení při provádění díla. O množství znehodnoceného textilu se snižuje rozsah díla. Zákazník může předejít snížení rozsahu díla tím, že poskytne společnosti Danielson množství textilu, které je větší než rozsah díla. Na dodání většího množství textilu se zákazník musí se společností Danielson dohodnout.

9.3 Nepřesáhne-li množství znehodnoceného textilu 2 % (slovy: dvě procenta) z celkového počtu textilu předaného zákazníkem k provedení díla, nevzniká zákazníkovi právo na úhradu ceny znehodnoceného textilu.

9.4 Přesáhne-li množství znehodnoceného textilu 2 % (slovy: dvě procenta) z celkového počtu textilu předaného zákazníkem k provedení díla, společnost Danielson uhradí zákazníkovi pořizovací cenu té části znehodnoceného textilu, která přesahuje 2 % (slovy: dvě procenta) z celkového počtu textilu předaného zákazníkem k provedení díla, nejvýše však do ceny v čase a místě obvyklé.

10. Povinnost mlčenlivosti

10.1 Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy související se společností Danielson, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné (dále jen „důvěrné informace").

10.2 Zákazník nesmí zneužít důvěrné informace ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby.

10.3 Povinnost mlčenlivosti zákazníka se vztahuje také na veškeré údaje, které mu byly poskytnuty v souvislosti s internetovým obchodem a uživatelským účtem. Zákazník nesmí třetí osobě sdělit či jinak zpřístupnit své heslo, uživatelské jméno, strukturu internetového obchodu či zdrojový kód či jakékoli informace v souvislosti s internetovým obchodem, zejména údaje potřebné pro přístup do svého uživatelského účtu. Zákazník je povinen zajistit, aby povinnost mlčenlivosti dodržoval také každý jeho zaměstnanec, který má své uživatelské jméno, heslo a přístup k uživatelskému účtu.

11. Odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu

11.1 Společnost Danielson odpovídá za vady, které:

a) má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka, nebo

b) se vyskytnou v záruční době (záruka), pokud je záruka společností Danielson poskytnuta.

11.2 Právo z odpovědnosti za vady se nevztahuje mimo jiné na poškození způsobené nadměrným nebo nevhodným užíváním (např. mechanické opotřebení způsobené nevhodným zacházením), zanedbáním péče o zboží (např. zničení potisku žehličkou) či poškození způsobené vyšší mocí. Zákazník bere na vědomí, že zboží je nutné prát na 40° C z rubové strany a bez použití chemických přísad do pracího prášku. Zákazník také bere na vědomí, že zboží je nutné žehlit z rubové strany.

11.3 Zákazník souhlasí s tím, že zboží může mít takové charakteristiky, které jsou důsledkem vlastností materiálu, týkající se například srážlivosti nebo odchylek rozměru textilu oproti velikostním tabulkám (tolerance +- 5 %) a používané technologie tisku v rozmezí +/- 5 % v osách X a Y. Případné odchylky v rozmezí podle věty první nepředstavují porušení povinnosti společnosti Danielson.

11.4 Společnost Danielson není povinna kontrolovat vhodnost textilu poskytnutého zákazníkem pro provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka a v případě zjištění nevhodného textilu zákazníka na tuto skutečnost upozornit. Jestliže však společnost Danielson upozorní zákazníka na nevhodnost textilu, přičemž tato nevhodnost je překážkou pro řádné provedení díla, je společnost Danielson oprávněna provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby dodání vhodného textilu zákazníkem nebo obdržení písemného sdělení zákazníka, že trvá na provádění díla s použitím předaného textilu. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje dodací lhůta. Společnost Danielson má rovněž právo na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost byla zjištěna.

11.5 Zákazník je povinen s vynaložením odborné péče prohlédnout převzaté zboží nejpozději do tří pracovních dnů po převzetí zboží a oznámit společnosti Danielson výskyt vad.

11.6 Je-li zboží dodáno s vadami, vzniká zákazníkovi odchylně od § 2106 až § 2111 občanského zákoníku nárok na odstranění vady. Odstranění vady se provede podle volby společnosti Danielson dodáním chybějícího zboží, dodáním náhradního zboží nebo provedením opravy. Není-li možné provést odstranění vady, protože není k dispozici textil nutný k provedení díla nebo není možné provést opravu, má zákazník právo na slevu z ceny.

11.7 Zákazník nemůže u společnosti Danielson požadovat odstranění vady zboží, tj. uplatnit nárok z odpovědnosti za vady, pokud nepředloží vadné zboží, a to všechny kusy, u kterých je vada reklamována do 30 dní od uplatnění práv z odpovědnosti za vady zákazníkem.

11.8 Společnost Danielson se vyjádří k oprávněnosti reklamace do 30 kalendářních dnů ode dne dodání vadného zboží na provozovnu společnosti Danielson, a to buď na adrese Plzeňská 2155, 438 01 Žatec nebo Nad Porubkou 2343, 708 00 Ostrava-Poruba. 11.10 Výskyt vady nemá vliv na povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu.

11.9 Je-li zákazníkovi poskytnut určitý počet kusů zboží se slevou z důvodu výskytu vady, nevztahuje se na tyto kusy odpovědnost společnosti Danielson za vady. Aby zákazník mohl uplatnit nárok z odpovědnosti za vady u ostatních kusů, musí současně se zbožím, u kterého je reklamována vada, předložit všechny kusy, na které mu byla poskytnuta sleva, a to za účelem vyloučení pochybností, zda není reklamováno zboží, na které byla poskytnuta sleva.

11.10 V případě vzniku újmy na straně zákazníka v souvislosti s odpovědností společnosti Danielson podle smlouvy, nejedná-li se o újmu způsobenou společností Danielson úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy omezení náhrady této případné újmy vzniklé zákazníkovi tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena výší odměny (ceny) společnosti Danielson skutečně uhrazené zákazníkem na základě smlouvy. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla zákazníkovi v souvislosti se smlouvou vzniknout, může činit maximálně částku odpovídající odměně (ceně) společnosti Danielson skutečně uhrazené zákazníkem na základě smlouvy.

12. Ochrana osobních údajů

12.1 Vůči zákazníkovi, který je fyzickou osobou, plní společnost Danielson svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů.

12.2 Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany společnosti Danielson souvisejících se službami nebo podnikem společnosti Danielson na elektronickou adresu zákazníka. Informační povinnost souvisejícího se zpracováním osobních údajů pro tyto účely plní společnost Danielson prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12.3 Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení zákazníka plní společnost Danielson prostřednictvím zvláštního dokumentu.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Danielson o jakékoli překážce, která brání splnění jeho povinnosti ze smlouvy.

13.2 Závazkový vztah mezi společností Danielson a zákazníkem se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem s tím, že pro tento vztah se vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku a dále se vylučuje použití ustanovení § 557, § 1748, § 1799, § 1800 a § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.

13.3 Veškeré spory vyplývající ze závazkových vztahů mezi společností Danielson a zákazníkem budou s konečnou platností rozhodovány před věcně příslušnými soudy České republiky, přičemž místně příslušným bude soud určený podle sídla společnosti Danielson, konkrétně je smluveno, že v případě věcné příslušnosti okresního soudu v prvním stupni je místně příslušným Obvodní soud pro Prahu 5 a v případě věcné příslušnosti krajského soudu v prvním stupni je místně příslušným Městský soud v Praze.

13.4 Pro závazkové vztahy mezi společností Danielson a zákazníkem je výslovně vyloučena aplikace všech ustanovení Vídeňské úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží vyjma těch, jejichž aplikaci nelze vyloučit. 

13.5 Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem, který je uveden v záhlaví Podmínek. Podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách. Tyto Podmínky je oprávněna měnit či doplňovat pouze společnost Danielson, a to kdykoliv. Změnou Podmínek se nezasahuje do již uzavřených smluv. Společnost Danielson oznámí změnu Podmínek upozorněním na webových stránkách.

13.6 Není-li výslovně smluveno jinak, na smluvní vztahy mezi společností Danielson a zákazníkem se nevztahují obchodní (dodací) podmínky zákazníka.

Ozvěte se nám

774 226 226 vyroba@danielson.cz