Zavoláme Vám zpět On-line poptávka
SKSK DEDE

Obchodní podmínky Danielson s.r.o. platné ze dne 11.11.2016

1.

Předmět a působnost obchodních podmínek

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky") upravují práva a povinnosti společnosti Danielson s.r.o., IČ 27430529, se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112300 (dále jen „společnost Danielson") a jejích zákazníků a dále postup uzavírání smlouvy se zákazníkem.

1.2

Podmínky jsou ve smyslu ustanovení § 1751zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") součástí obsahu smluv uzavíraných společností Danielson se zákazníkem a zákazník měl možnost se před uzavřením smlouvy seznámit s těmito Podmínkami, a to buď na webových stránkách společnosti Danielson (internetová doména http://www.danielson.cz; dále jen „internetový obchod"), nebo jejich zasláním společností Danielson spolu s nabídkou (nabídkovým listem). Obsah smlouvy tvoří zákazníkem akceptovaná nabídka společnosti Danielson (nebo objednávka zákazníka učiněná prostřednictvím internetového obchodu a akceptovaná společností Danielson) a obchodní podmínky. Jestliže společnost Danielson uzavřela se zákazníkem rámcovou smlouvu, tvoří obsah konkrétní kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo také ujednání rámcové smlouvy.

1.3

V případě rozporu ustanovení těchto Podmínek a ustanovení kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo má přednost ustanovení kupní smlouvy, příp. smlouvy o dílo. V případě rozporu ustanovení těchto Podmínek a ustanovení rámcové smlouvy, má přednost ustanovení rámcové smlouvy. V případě rozporu ustanovení rámcové smlouvy a ustanovení konkrétní kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, má přednost ustanovení konkrétní kupní smlouvy, příp. smlouvy o dílo.

1.4

Zákazníkem může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která provozuje podnikatelskou činnost a se kterou společnost Danielson uzavírá v souvislosti s podnikáním zákazníka smlouvu, jejímž předmětem je dodání zakázkového textilu (kupní smlouva; zákazník je kupujícím) nebo provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka (smlouva o dílo; zákazník je objednatelem). Pro odstranění pochybností je za zákazníka považována pouze taková osoba, která se vůči společnosti Danielson identifikuje svým IČ.

1.5

Za zákazníka se považuje také Česká republika, popř. jiný stát, územní samosprávný celek (obec, kraj) nebo jiný zadavatel veřejné zakázky podle § 4  zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako např. státní příspěvková organizace nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, pokud společnost Danielson s takovou osobou uzavírá smlouvu, jejímž předmětem je dodání zakázkového textilu nebo provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka.  

2.

Uzavření smlouvy

2.1

Smlouva mezi společností Danielson a zákazníkem je uzavřena akceptací nabídky (nabídkového listu) vyhotovené společností Danielson zákazníkem. Podá-li zákazník objednávku prostřednictvím internetového obchodu společnosti Danielson, je smlouva uzavřena výslovnou akceptací objednávky společností Danielson (e-mailem), přičemž akceptací objednávky se nerozumí automaticky generované potvrzení internetového obchodu o tom, že objednávka byla učiněna, jež může být doplněno o cenovou kalkulaci připravenou společností Danielson.

2.2

Zákazník se může obrátit na společnost Danielson osobně, e-mailem, poštou nebo faxem se svou poptávkou na předložení nabídky (nabídkového listu). Poptávka musí obsahovat:

 

a)

kontaktní údaje zákazníka (jméno a příjmení nebo název, identifikační číslo osoby, místo podnikání, sídlo nebo bydliště);

b)

grafické podklady;

c)

termín zhotovení;

d)

způsob balení;

e)

objem zakázky;

f)

u objednání zboží: velikost, počty, barevnost;

g)

způsob dopravy zboží;

h)

upřednostněný způsob zaslání nabídky a způsob, jakým zákazník potvrdí akceptaci nabídky (e-mailem, poštou nebo faxem).

2.3

Grafické podklady mohou být dodány

 

a)

v elektronické podobě Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw 12 nebo v jiné podobě odsouhlasené společností Danielson;

b)

jako vzorek trička;

c)

vytištěné na papíře.

2.4

Poskytují-li údaje obsažené v poptávce zákazníka dostatek informací pro zpracování nabídky, zašle společnost Danielson zákazníkovi nabídku ve formě nabídkového listu. Nabídka může být zákazníkovi zaslána e-mailem, poštou nebo faxem, a to dle upřednostněného způsobu zaslání nabídky. Součástí nabídky musí být upozornění, že se smlouva řídí těmito Podmínkami. Společnost Danielson je nabídkou vázána po dobu čtrnácti dnů ode dne jejího odeslání zákazníkovi, není-li v nabídce stanoveno jinak.

2.5

Souhlasí-li zákazník s nabídkou, potvrdí její přijetí (akceptaci) společnosti Danielson e-mailem, poštou nebo faxem. Doručením akceptace společnosti Danielson je uzavřena smlouva, dle čl. 1.4. těchto Podmínek.

2.6

Je-li akceptace nabídky doručena společnosti Danielson do 13:00 hod. pracovního dne, je stejný den zaevidována do informačního systému společnosti Danielson (dále jen „informační systém"). Je-li akceptace nabídky doručena společnosti Danielson po 13:00 hod. pracovního dne nebo v jiný než pracovní den, je zaevidována do informačního systému nejpozději následující pracovní den. O zaevidování do informačního systému je zákazník vyrozuměn automaticky generovaným e-mailem.

2.7

Společnost Danielson provozuje internetový obchod. Zákazník, kterému společnost Danielson zřídila uživatelský účet, může objednat zboží prostřednictvím internetového obchodu. V případě objednávky prostřednictvím internetového obchodu k uzavření smlouvy dochází akceptací objednávky zákazníka společností Danielson (e-mailem).

3.

Dodací lhůta

3.1

Lhůta pro dodání zakázkového textilu nebo provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka (dále jen „dodací lhůta") je obsažena v nabídce společnosti Danielson.

3.2

Dodací lhůta se považuje za dodrženou, pokud v této lhůtě

 

a)

je zboží připraveno pro převzetí zákazníkem v provozovně společnosti Danielson na adrese Plzeňská 2155, Žatec 438 01 nebo po dohodě se zákazníkem v jiné provozovně společnosti Danielson a zákazník je o této skutečnosti vyrozuměn;

b)

je zboží předáno zákazníkovi na místě určeném zákazníkem nebo zboží nemůže být zákazníkovi na takovém místě předáno pro nedostatek součinnosti zákazníka, je-li doprava zboží prováděna společností Danielson;

c)

je zboží předáno k přepravě, je-li doprava zajišťována přepravní službou.

3.3

Společnost Danielson přestává být vázána povinností dodržet dodací lhůtu (splnit zakázku v dodací lhůtě) v těchto případech:

 

a)

zákazník neuhradí ve stanovené lhůtě zálohovou fakturu;

b)

zákazník se nevyjádří ke korektuře ve lhůtě podle odst. 6.3;

c)

zákazník se nevyjádří ke vyvzorovanému výrobku ve lhůtě podle odst. 6.8;

d)

zákazník nedodal zboží ke zhotovení díla ve stanovené lhůtě (např. nedodal zboží k dekoraci);

e)

zákazník nedodal podklady potřebné pro realizaci zakázky ve stanovené lhůtě;

f)

zákazník neposkytl společnosti Danielson jinou součinnost nezbytnou ke splnění její povinnosti;

g)

zákazník je v prodlení se zaplacením jakéhokoli peněžitého závazku vůči společnosti Danielson;

h)

nastane okolnost vylučující odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku;

i)

na trhu není dostupné zboží nezbytné ke splnění zakázky;

j)

v jiných případech stanovených těmito Podmínkami;

přičemž nová dodací lhůta začne běžet po odpadnutí příslušné překážky.

03.4

Společnost Danielson je povinna bez zbytečného odkladu informovat zákazníka o tom, že nastala okolnost vylučující odpovědnost dle odst. 3.3 písm. h) těchto Podmínek nebo že na trhu není dostupné zboží nezbytné ke splnění zakázky dle odst. 3.3 písm. i) těchto Podmínek.

3.5

Je-li společnost Danielson v prodlení se splněním zakázky v dodací lhůtě, je povinna zaplatit zákazníkovi na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení.

4.

Cena

4.1

Cena za dodání zakázkového textilu nebo provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka (dále jen „kupní cena") může být určena

 

a)

na základě platného ceníku společnosti Danielson;

b)

na základě obsahu rámcové smlouvy;

c)

zvláštní dohodou společnosti Danielson a zákazníka.

4.2

Kupní cena bude uvedena v nabídce společnosti Danielson adresované zákazníkovi a nezahrnuje následující náklady

a) náklady na balení zboží; náklady na balení zboží se určí podle konkrétních požadavků zákazníka na balení zboží a jejich výše bude se zákazníkem dohodnuta společně s dohodou o způsobu balení zboží;

b) náklady na provedení korektury dodaných grafických vzorů a úpravu grafických podkladů dodaných zákazníkem;

c) náklady na přepravu zboží k zákazníkovi, není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak.

4.3

Ke kupní ceně se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.

Splatnost

5.1

Splatnost daňových dokladů vystavených společností Danielson je sedm (7) dní ode dne vystavení. Splatnost zálohových faktur vystavených společností Danielson je tři (3) dny ode dne vystavení. O změnu splatnosti může zákazník požádat zasláním e-mailu na adresu: „info@danielson.cz". Společnost Danielson není povinna žádosti vyhovět.

5.2

Kupní cenu a související náklady je možné zaplatit

 

a)

v hotovosti;

b)

bankovním převodem;

c)

na dobírku, pokud je předmětem zakázky provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka.

5.3

U nových zákazníků společnost Danielson vyžaduje zaplacení zálohy před zahájením provádění potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků. Výše zálohy je uvedena v nabídce podle odst. 2.4.

5.4

Po řádném zaplacení kupní ceny a příp. souvisejících nákladů u tří zakázek, může společnost Danielson u dalších zakázek sjednat se zákazníkem zaplacení ceny a nákladů po převzetí zboží. Zákazník musí o tuto možnost  zažádat e-mailem na info@danielson.cz, společnost Danielson ho dále nemusí na tuto možnost upozorňovat. Zákazníkovi na výše uvedené nevzniká nárok automaticky, přičemž společnost Danielson může jeho žádost zamítnout, a to bez uvedení důvodu zamítnutí.

5.5

Je-li zákazník v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo souvisejících nákladů je zákazník povinen zaplatit společnosti Danielson smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení. Splatnost smluvní pokuty nastává vždy posledním dnem příslušného kalendářního týdne, ve kterém byť jen částečně trvalo prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny.

5.6

Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka teprve zaplacením celé kupní ceny a příp. souvisejících nákladů.

5.7

Zákazník není oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku proti pohledávce společnosti Danielson nebo postoupit svou pohledávku za společností Danielson na třetí osobu.

5.8

V případě prodlení zákazníka se zaplacením kupní ceny nebo souvisejících nákladů delším než deset dní ode dne splatnosti daňového dokladu nebo zálohové faktury, je společnost Danielson oprávněna od smlouvy odstoupit.

5.9

V případě prodlení zákazníka se zaplacením jakéhokoli peněžitého závazku vůči společnosti Danielson je společnost Danielson oprávněna pozastavit veškeré dodávky zákazníkovi, a to až do vyrovnání všech závazků zákazníka vůči společnosti Danielson. Takové pozastavení dodávek se nepovažuje za porušení smlouvy ze strany společnosti Danielson.

6.

Korektura a vyvzorovaný výrobek

6.1

Korekturou se rozumí grafický návrh provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil, který zahrnuje velikost, množství, barevnost a způsob technologie (potisk, výšivka nebo sublimace). Korekturu může dodat společnosti Danielson zákazník nebo může být korektura vypracována společností Danielson. Neuvede-li zákazník nejpozději při akceptaci nabídky, že dodá korekturu on, připraví korekturu společnost Danielson; to neplatí, dohodnou-li se společnost Danielson a zákazník jinak. Za přípravu korektury náleží společností Danielson odměna, na jejíž výši se společnost Danielson a zákazník dohodnou.

6.2

Připravuje-li korekturu společnost Danielson, je zaslána klientovi e-mailem do 24 hodin po zaevidování akceptované nabídky do informačního systému společnosti Danielson a poskytnutí všech údajů pro přípravu korektury zákazníkem, vč. případných fyzických vzorků, jsou-li pro přípravu korektury potřeba.

6.3

Zákazník je povinen se ke korektuře vyjádřit do 24 hodin od jejího doručení. Bez odsouhlasení korektury zákazníkem není možné přistoupit k provádění potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil. Nevyjádří-li se zákazník ke korektuře ve lhůtě podle věty první, zaniká jeho právo, aby zakázka byla provedena v dodací lhůtě.

6.4

Má-li zákazník k první korektuře výhrady a následující (druhá) korektura zaslaná společností Danielson zákazníkovi je již zákazníkem odsouhlasena, prodlužuje se dodací lhůta o dobu od uplynutí lhůty k vyjádření k první korektuře do odsouhlasení korektury zákazníkem. Má-li zákazník výhrady k první korektuře a ke druhé korektuře, zaniká právo zákazníka, aby zakázka byla provedena v dodací lhůtě. V závislosti na okamžiku odsouhlasení korektury zákazníkem dohodne společnost Danielson se zákazníkem novou dodací lhůtu.

6.5

Po přípravě korektury může být připraven vyvzorovaný výrobek. Vyvzorovaný výrobek se připravuje tehdy, dohodnou-li se na tom společnost Danielson a zákazník. Přípravou vyvzorovaného výrobku se rozumí provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na jeden kus textilu.

6.6

Společnost Danielson se dohodne se zákazníkem, zda mu bude zaslán vyvzorovaný výrobek (tj. vlastní textil) zásilkovou službou nebo naskenovaný nebo vyfocený vyvzorovaný výrobek e-mailem nebo faxem.

6.7

V případě zaslání vyvzorovaného výrobku zásilkovou službou bude zákazník e-mailem vyrozuměn o předání vyvzorovaného výrobku zásilkové službě.

6.8

Je-li zákazníkovi zaslán vyvzorovaný výrobek zásilkovou službou, je zákazník povinen se k vyvzorovanému výrobku vyjádřit do 24 hodin od jeho doručení. Nevyjádří-li se zákazník v této lhůtě, zaniká právo zákazníka, aby byla zakázka provedena v dodací lhůtě, a společnost Danielson dohodne se zákazníkem novou dodací lhůtu.

6.9

Bez odsouhlasení vyvzorovaného výrobku nebo naskenovaného nebo vyfoceného vyvzorovaného výrobku zákazníkem není možné přistoupit k provádění potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil u sjednaného rozsahu zakázky (množství textilu).

6.10

V případě výhrady zákazníka k vyvzorovanému výrobku nebo naskenovanému nebo vyfocenému vyvzorovanému výrobku znamená změnu požadavků zákazníka oproti odsouhlasené korektuře, zaniká zákazníkovi v okamžiku doručení výhrady zákazníka k vyvzorovanému výrobku nebo naskenovanému nebo vyfocenému vyvzorovanému výrobku společnosti Danielson právo zákazníka, aby byla zakázka provedena v dodací lhůtě, a společnost Danielson dohodne se zákazníkem novou dodací lhůtu. Ze stejného důvodu (požadavek zákazníka na změnu oproti odsouhlasené korektuře), bude další změna (nová korektura, nový vyvzorovaný výrobek) zpoplatněna dle stanoveného ceníku.

6.11

Zahrnuje-li zakázka něco jiného než pouhý potisk, výšivku, sublimaci nebo aplikaci potisku, neplatí lhůty podle odst. 6.1 až 6.10 a společnost Danielson dohodne individuálně se zákazníkem jednotlivé termíny pro zaslání korektury a vyvzorovaného výrobku nebo naskenovaného nebo vyfoceného vyvzorovaného výrobku a lhůty pro jejich odsouhlasení zákazníkem.

7.

Místo dodání zboží

7.1

Zákazník je povinen převzít zboží (zakázkový textil nebo provedené dílo) v provozovně společnosti Danielson na adrese Plzeňská 2155, 438 01 Žatec nebo Nad Porubkou 2343, 708 00 Ostrava-Poruba, není-li dohodnuto jinak. Zákazník je povinen potvrdit převzetí zboží písemně, a to zpravidla podpisem a otiskem razítka, je-li zákazníkem používáno, na dodacím listu.

7.2

Po Praze může být se zákazníkem dohodnuta doprava zboží společností Danielson zdarma.

7.3

Po dohodě se zákazníkem může být zboží zasláno zákazníkovi přepravní službou (DPD, PPL, DHL, Česká pošta), kterou hradí zákazník podle platného ceníku přepravní společnosti. Každý karton se zbožím je označen identifikačním štítkem, podle kterého je možné zkontrolovat obsah zásilky. Podrobné údaje o zásilce jsou uvedeny v dodacím listu.

7.4

Nestanoví-li zákon jinak, je zákazník povinen převzít zboží. Převzetí zboží je zákazník povinen potvrdit.

8.

Nebezpečí škody na věci

8.1

Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka

 

a)

převzetím zboží zákazníkem v provozovně společnosti Danielson na adrese Plzeňská 2155, 438 01 Žatec nebo Nad Porubkou 2343, 708 00 Ostrava-Poruba;

b)

převzetím zboží zákazníkem na místě určeném zákazníkem, je-li doprava zboží prováděna společností Danielson;

c)

předáním zboží k přepravě, je-li zajišťována přepravní službou.

8.2

Je-li zákazník v prodlení s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na věci na zákazníka okamžikem vzniku jeho prodlení s převzetím zboží.

8.3

V případě smlouvy o dílo zákazník podle § 2598 odst. 1 občanského zákoníku nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení díla, a zůstává jejich vlastníkem až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí předmětu díla. Textil předaný zákazníkem k provedení díla zůstává po celou dobu ve vlastnictví zákazníka a zákazník nese po celou dobu nebezpečí škody na něm. Závazek společnosti Danielson provést dílo a předat jej zákazníkovi je splněný

 

a)

převzetím zboží zákazníkem v provozovně společnosti Danielson na adrese Plzeňská 2155, 438 01 Žatec nebo Nad Porubkou 2343, 708 00 Ostrava-Poruba;

b)

převzetím zboží zákazníkem na místě určeném zákazníkem, je-li doprava zboží prováděna společností Danielson;

c)

předáním zboží k přepravě, je-li zajišťována přepravní službou.

8.4

Po převzetí zboží je zákazník povinen dodržovat pokyny výrobce pro nakládání s textilem (praní, žehlení apod.). O povinnosti dodržovat pokyny výrobce pro nakládání s textilem je zákazník povinen poučit osoby, kterým zboží dále předává.

9.

Rozměrová tolerance a množstevní rozdíly

9.1

Při dodání zakázkového textilu (kupní smlouva) nebo provedení potisku nebo aplikace potisků na textil zákazníka (smlouva o dílo) je třeba počítat se srážlivostí a deformací u užitého textilního materiálu a používané technologie tisku v rozmezí +/- 5 % v osách X a Y. Případné odchylky v rozmezí podle věty první nepředstavují porušení povinnosti společnosti Danielson.

9.2

Z technologických důvodů se v případě smlouvy o dílo (provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka) připouští, aby u části textilu předaného zákazníkem k provedení díla došlo ke znehodnocení při provádění díla. O množství znehodnoceného textilu se snižuje rozsah díla. Zákazník může předejít snížení rozsahu díla tím, že poskytne společnosti Danielson množství textilu, které je větší než rozsah díla. Na dodání většího množství textilu se zákazník musí se společností Danielson dohodnout.

9.3

Nepřesáhne-li množství znehodnoceného textilu 2 % (slovy: dvě procenta) z celkového počtu textilu předaného zákazníkem k provedení díla, nevzniká zákazníkovi právo na úhradu ceny znehodnoceného textilu.

9.4

Přesáhne-li množství znehodnoceného textilu 2 % (slovy: dvě procenta) z celkového počtu textilu předaného zákazníkem k provedení díla, společnost Danielson uhradí zákazníkovi pořizovací cenu té části znehodnoceného textilu, která přesahuje 2 % (slovy: dvě procenta) z celkového počtu textilu předaného zákazníkem k provedení díla, nejvýše však do ceny v čase a místě obvyklé.

10.

Povinnost mlčenlivosti

10.1

Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy související se společností Danielson, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné (dále jen „důvěrné informace").

10.2

Zákazník nesmí zneužít důvěrné informace ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby.

10.3

Povinnost mlčenlivosti zákazníka se vztahuje také na veškeré údaje, které mu byly poskytnuty v souvislosti s internetovým obchodem a uživatelským účtem. Zákazník nesmí třetí osobě sdělit či jinak zpřístupnit své heslo, uživatelské jméno, strukturu internetového obchodu či zdrojový kód či jakékoli informace v souvislosti s internetovým obchodem, zejména údaje potřebné pro přístup do svého uživatelského účtu. Zákazník je povinen zajistit, aby povinnost mlčenlivosti dodržoval také každý jeho zaměstnanec, který má své uživatelské jméno, heslo a přístup k uživatelskému účtu.

11.

Odpovědnost za vady

11.1

Společnost Danielson odpovídá za vady, které:

 

a)

má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka, nebo

b)

se vyskytnou v záruční době (záruka).

11.2

Společnost Danielson poskytuje zákazníkovi ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, na všechny dodané výrobky záruku za jakost po dobu 24 měsíců ode dne přechodu vlastnického práva na zákazníka, není-li stanoveno společností Danielson u příslušného zboží jinak. Na textil s tiskem nebo výšivkou poskytuje společnost Danielson zákazníkovi záruku za jakost po dobu 6 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Jako záruční list slouží buď faktura, dodací list nebo příjmový doklad vystavený společností Danielson.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nadměrným nebo nevhodným užíváním (např. mechanické opotřebení způsobené nevhodným zacházením), zanedbáním péče o zboží (např. zničení potisku žehličkou) či poškození způsobené vyšší mocí. Zákazník bere na vědomí, že zboží je nutné prát na 40° C a bez použití agresivních přísad pracího prášku.

11.3

Společnost Danielson neodpovídá za vady, které jsou důsledkem vlastností materiálu poskytnutého zákazníkem.

11.4

Společnost Danielson není povinna kontrolovat vhodnost textilu poskytnutého zákazníkem pro provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka a v případě zjištění nevhodného textilu zákazníka na tuto skutečnost upozornit. Jestliže společnost Danielson upozorní zákazníka na nevhodnost textilu, přičemž tato nevhodnost je překážkou pro řádné provedení díla, je společnost Danielson oprávněna provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby dodání vhodného textilu zákazníkem nebo obdržení písemného sdělení zákazníka, že trvá na provádění díla s použitím předaného textilu. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje dodací lhůta. Společnost Danielson má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost byla zjištěna.

11.5

Zákazník je povinen s vynaložením odborné péče prohlédnout převzaté zboží nejpozději následující pracovní den po jeho převzetí a do tří pracovních dnů po převzetí zboží oznámit společnosti Danielson výskyt vad.

11.6

Je-li zboží dodáno s vadami nebo odpovídá-li společnost Danielson za výskyt vad v záruční době, vzniká zákazníkovi odchylně od § 2106 až § 2111 občanského zákoníku nárok na odstranění vady. Odstranění vady se provede podle volby společnosti Danielson dodáním náhradního zboží nebo provedením opravy. Není-li možné provést odstranění vady, protože není k dispozici textil nutný k provedení díla nebo není možné provést opravu, má zákazník právo na slevu z ceny.

11.7

Zákazník nemůže u společnosti Danielson požadovat odstranění vady zboží, tj. uplatnit nárok z odpovědnosti za vady, pokud nepředloží vadné zboží, a to všechny kusy, u kterých je vada reklamována.

11.8

 

11.9

Společnost Danielson se vyjádří k oprávněnosti reklamace do 30 kalendářních dnů ode dne dodání vadného zboží na provozovnu společnosti Danielson na adrese Plzeňská 2155, 438 01 Žatec.

 

Výskyt vady nemá vliv na povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu.

11.10

Je-li zákazníkovi poskytnut určitý počet kusů zboží se slevou z důvodu výskytu vady, nevztahuje se na tyto kusy odpovědnost společnosti Danielson za vady. Aby zákazník mohl uplatnit nárok z odpovědnosti za vady u ostatních kusů, musí současně se zbožím, u kterého je reklamována vada, předložit všechny kusy, na které mu byla poskytnuta sleva, a to za účelem vyloučení pochybností, zda není reklamováno zboží, na které byla poskytnuta sleva.

12.

Ochrana osobních údajů

12.1

Společnost Danielson se při své obchodní činnosti řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá data poskytnutá zákazníkem jsou uchována a chráněna před zneužitím a nebudou poskytnuta třetím subjektům k dalšímu využití. Data zákazníka mohou být využita pouze společností Danielson pro účely statistického zpracování a komunikace se zákazníkem.

12.2

Používáním internetového obchodu zákazník dává svůj souhlas se shromažďováním a použitím informací o jeho nákupech za výše stanovených podmínek. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné.

12.3

Zákazník má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemným prohlášením doručeným společnosti Danielson. Zákazník má dále právo písemně požádat Danielson o informace o zpracování svých osobních údajů obsahující (i) účel zpracování osobních údajů; (ii) vymezení osobních údajů, které jsou či byly předmětem zpracování společně s uvedením jejich zdroje; a (iii) údaje o příjemcích těchto informací.

12.4

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jakékoli změně svých osobních údajů.

13.

Závěrečná ustanovení

13.1

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Danielson o jakékoli překážce, která brání splnění jeho povinnosti.

13.2

Závazkový vztah mezi společností Danielson a zákazníkem se řídí českým právem, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

13.3

Veškeré spory vyplývající ze závazkových vztahů mezi společností Danielson a zákazníkem budou s konečnou platností rozhodovány před věcně příslušnými soudy České republiky, přičemž místně příslušným bude soud určený podle sídla společnosti Danielson. 

13.4

Pro závazkové vztahy mezi společností Danielson a zákazníkem je výslovně vyloučena aplikace všech ustanovení Vídeňské úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží vyjma těch, jejichž aplikaci nelze vyloučit.

 

13.5

Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem, který je uveden v záhlaví Podmínek. Podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách www.danielson.cz. Tyto Podmínky je oprávněna měnit či doplňovat pouze společnost Danielson, a to kdykoliv. Změnou obchodních podmínek se nezasahuje do již uzavřených smluv. Společnost Danielson oznámí změnu Podmínek upozorněním na webových stránkách www.danielson.cz.